Oznámenie o ochrane osobných údajov

Skupina TEEKANNE sa skladá z nasledujúcich spoločností:

TEEKANNE GmbH, Düsseldorf; Pompadour Tee-Handelsges. mbH, Düsseldorf; Teehaus GmbH, Radebeul; Beckerwerk Fulda GmbH, Fulda; TEEKANNE Ges. mbH, Salzburg a Pompadour Té S.r.l./GmbH, Bolzano. V nižšie uvedenom texte predstavuje označenie „TEEKANNE“ a „skupina TEEKANNE“ všetky tieto spoločnosti. Skupina TEEKANNE berie ochranu osobných údajov veľmi vážne a je v našom záujme chrániť vaše súkromie. Za týmto účelom sme sa zaviazali rešpektovať všetky právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Chceme aby ste vedeli o tom, aké informácie zbierame a ukladáme a na aký účel ich používame. 

 1. Prevádzkovateľ a zodpovedná osoba

 

Ako návštevník našich webových stránok očakávate nielen od našich produktov, ale tiež pri spracovávaní svojich osobných údajov vysokú mieru kvality. Zodpovedáme za nakladanie s Vašimi osobnými údajmi, ktoré spracovávame podľa Vašich prianí a podľa ustanovení príslušných predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú údaje, prostredníctvom ktorých ste identifikovaní alebo identifikovateľní. Osobné údaje spracovávame iba v prípade, ak je to prípustné podľa právnych predpisov, alebo pokiaľ ste s tým vopred udelili svoj súhlas.

 

Prevádzkovateľ pre spracovanie osobných údajov:

 

[TEEKANNE, s.r.o.

Röntgenova 26, Bratislava 851 01, Slovenská republika

Email: teekane@teekane.sk]

 

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo ich bezpečnosti sa prosím obráťte na nasledujúce zodpovednú osobu:

 

[Bern Fulert

@-vet GmbH

Schloβ Eicherhof

42799 Leichlingen

Email: datenschutz@teekane.de]

 

Medzi poskytovateľov našich služieb patria napr. tlačiarne, tzv. letter shops, call centrá, logistické spoločnosti, výpočtové strediská, poskytovatelia analýz a poskytovatelia platobných služieb. Títo poskytovatelia služieb nie sú oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje pre iné účely alebo pre nich samotných. Naším prianím je, aby ste sa mohli kedykoľvek z nižšie uvedeného textu dozvedieť, aké osobné údaje budú behom Vašej návštevy našich webových stránok spracovávané.

 

 1. Vaše práva v rámci ochrany osobných údajov & právo na odvolanie súhlasu

 

Pri spracovávaní osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • Právo žiadať od prevádzkovateľa informácie o osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú;
 • Právo na opravu, výmaz a obmedzenie spracovávania;
 • Pokiaľ je spracovávanie Vašich osobných údajov nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov našej spoločnosti či tretej osoby (čl. 6 (1) písm. f) GDPR) alebo je také spracovávanie nevyhnutné pre splnenie úloh vykonávaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je prevádzkovateľ poverený (čl.6 (1) písm. e) GDPR), právo vzniesť námietku proti spracovávaniu (podrobné informácie nájdete nižšie);
 • Právo na prenositeľnosť osobných údajov;
 • Pokiaľ sa spracovávanie Vašich osobných údajov zakladá na súhlase (čl. 6 (1) písm. a) alebo čl. 9 (2) písm. a) GDPR), právo súhlas kedykoľvek odvolať;
 • Právo podať sťažnosť u príslušného dozorného orgánu.

 

Kedykoľvek máte právo vzniesť námietku proti spracovávaniu svojich osobných údajov, pokiaľ sú pre to dané dôvody  vyplývajúce z Vašej konkrétnej situácie, a to pri existencii zákonných predpokladov. Ak vznesiete námietku proti spracovávaniu svojich osobných údajov pre marketingové účely alebo chcete svoj udelený súhlas ku spracovávaniu osobných údajov odvolať, postačí kedykoľvek zaslať stručnú správu zodpovednej osobe prostredníctvom emailu na adresu [datenschutz@teekanne.de] alebo poštou na adresu našej spoločnosti TEEKANNE, s.r.o. Röntgenova 26, Bratislava 851 01, Slovenská republika. Potom už Vaše osobné údaje nebudú spracovávané pre účely, ktorých sa námietka proti spracovávaniu osobných údajov pre marketingové účely či odvolanie súhlasu týka, ďalej spracovávané.  Zákonnosť spracovávania uskutočňovaného až do okamihu vznesenia námietky príp. odvolanie súhlasu tým zostáva nedotknuté. Po doručení Vašej námietky proti spracovávaniu Vašich osobných údajov pre marketingové účely príp. po doručení odvolania Vášho súhlasu so spracovávaním osobných údajov sme z hľadiska ochrany osobných údajov povinní osobné údaje, ktoré sú k tomu nevyhnutné (meno, adresa, emailová adresa), zahrnúť do nášho interného zoznamu blokovania marketingových oznámení, trvale – iba k tomuto účelu – uložiť (zablokovať) a použiť k zosúladeniu s našimi budúcimi súbormi, týkajúcimi sa marketingu (čl. 21 odst. 3, čl. 17 odst. 3 písm. b), čl. 6 odst.1 písm. c) GDPR). Tím je možné zaistiť trvalé rešpektovanie Vašej námietky príp. odvolanie Vášho súhlasu. Ako už bolo vyššie uvedené, v prípade akýchkoľvek otázok k spracovávaniu Vašich osobných údajov, Vám samozrejme kedykoľvek podáme informácie o osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú. Ďalej máte pri existencii zákonných predpokladov právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, vzniesť námietku a právo na prenositeľnosť osobných údajov. Vo všetkých týchto prípadoch sa prosím obráťte na zodpovednú osobu na uvedených adresách pre komunikáciu (viď kontaktné údaje vyššie). V neposlednom rade máte právo podať sťažnosť u príslušného dozorného orgánu pre ochranu osobných údajov.

 

 1. Spracovávanie osobných údajov pri návšteve našich webových stránok

 

 • Návšteva našich webových stránok

 

Naša spoločnosť – ako je to u webových stránok bežné a nevyhnutné – spracováva v prípade, že užívateľ navštívi naše webové stránky, tzv. serverové logy. Pri návšteve našich webových stránok náš webový server zaznamená názov domény alebo IP adresu Vášho počítača, názov súboru a URL, ktorá bola požadovaná, a ďalej tzv. http-response-code a príp. tiež URL  odkazujúci na naše webové stránky (právny základ: čl. 6 odst. (1) písm. b) GDPR). Tento postup je podmienený technicky a zároveň je bežný a nutný k tomu, aby bolo umožnené užívanie webových stránok. Pri tejto činnosti nám podporu poskytujú naši poskytovatelia technických služieb, ktorých používame ako sprostredkovateľov osobných údajov. Vyššie uvedené osobné údaje sú protokolované a používané k odvracaniu protiprávneho užívania alebo pokusov o útok na náš webový server (čl. 6 odst. (1) písm. f) GDPR). Po 6 mesiacoch dochádza k výmazu týchto osobných údajov.

 

Naše webové stránky obsahujú odkazy a linky na iné webové stránky. Naša spoločnosť nie je v tejto súvislosti zodpovedná za opatrenia na ochranu osobných údajov a/alebo za obsah týchto webových stránok.

 

 • Newsletter

 

Ak ste odberateľom nášho newsletteru, súhlasíte s pravidelným informovaním prostredníctvom emailu o aktuálnych ponukách a lotériách našej spoločnosti, zaujímavostiach  týkajúcich sa čaju a čajových produktov a ďalej Vás vyzývame k účasti na anketách. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na emailovú adresu [datenschutz@teekanne.de] alebo kliknutím na odhlasovací link uvedený v každom newsletteri. Pre účely personalizovaného zasielania nášho newsletteru, zaznamenávame pri prihlásení odberu nášho newsletteru Vašu emailovú adresu, Vaše oslovenie a Vaše meno. Vaše adresné údaje odovzdáme k zasielaniu newsletteru našim poskytovateľom služieb, ktorých používame ako sprostredkovateľov osobných údajov. K potvrdeniu Vášho súhlasu dostanete zároveň potvrdenie emailom na príslušnú emailovú adresu (tzv. postup Double Opt-In). Vaše osobné údaje budeme používať do odvolania Vášho súhlasu.

 

 •        Google Analytics

 

Na našich webových stránkach používame funkciu služby pre webovú analýzu Google Analytics. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“. Ide o textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webových stránok. Informácie o Vašom používaní webových stránok vytvorené prostredníctvom cookies sa spravidla prenášajú na servery spoločnosti Google umiestnené v USA, kde sú uložené do pamäte. Ukladanie Google.Analytics-Cookies (právny základ čl. 6 (1) písm. f) GDPR) sa uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu na analýze správania sa užívateľov webových stránok za účelom optimalizácie našej internetovej ponuky a našej reklamy. V tejto súvislosti nám podporu poskytuje spoločnosť Google, ako sprostredkovateľ osobných údajov. Spoločnosť Google tieto informácie používa k vyhodnocovaniu užívania webových stránok užívateľom, k zostaveniu správy o aktivitách na webovej stránke a k realizácii ďalších služieb spojených s užívaním webových stránok. Vaša IP adresa uvedená Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics bude spracovávaná oddelene od ostatných dát.

Na našich webových stránkach je aktivovaná funkcia anonymizácie IP adresy. V prípade aktivácie tejto funkcie, bude Vaša IP adresa pred zaslaním do USA v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch bude na server spoločnosti Google, umiestnený v USA, zaslaná úplná IP adresa, a tam následne skrátená. Právnym základom pre takýto prenos osobných údajov je tzv. EU-US Privacy Shield.

 

 • Google AdWords

 

Na našich webových stránkach je integrovaná služba Google AdWords. Google AdWords je online reklamná služba, ktorá našej spoločnosti umožňuje zobraziť inzeráty ako vo výsledkoch vyhľadávania Google, tak v reklamnej sieti tejto spoločnosti. Google AdWords nám umožňuje vopred stanoviť určité kľúčové slová, pod ktorými sa inzerát vo výsledkoch vyhľadávača Google zobrazí, pokiaľ užívateľ do vyhľadávača zadá príslušné kľúčové slová. V reklamnej sieti Google sú inzeráty rozdelené na webových stránkach tematicky, pomocou automatického algoritmu s prihliadnutím k vopred stanoveným relevantným slovám. Prevádzkovateľom služby Google AdWords je spoločnosť Google. Účelom služby Google AdWords je propagácia našich webových stránok prostredníctvom zobrazenia záujmovej relevantnej reklamy na webových stránkach tretích osôb a vo výsledkoch vyhľadávača Google a ďalej prostredníctvom zobrazenia cudzej reklamy na našich webových stránkach.

 

Ak sa subjekt údajov (dotknutá osoba) dostane cez stránky Google na naše webové stránky, dôjde k uloženiu informácii o subjekte údajov prostredníctvom tzv. Conversion-Cookies (k pojmu cookies  vyššie). Conversion-Cookies strácajú platnosť po tridsiatich dňoch a neslúžia k identifikácii subjektu údajov. Pomocou Conversion-Cookies (pokiaľ ich platnosť doposiaľ neuplynula) možno zistiť, či boli navštívené určité podstránky, nachádzajúce sa na našich webových stránkach, či subjekt údajov generoval nejaký obrat, teda uskutočnil alebo prerušil nákup tovaru na našich webových stránkach. Osobné údaje a informácie zhromaždené prostredníctvom užívania Conversion-Cookies používa spoločnosť Google k zostaveniu štatistík návštevníkov našich webových stránok. Tieto štatistiky návštevníkov používame k zisteniu celkového počtu návštevníkov našich webových stránok skrz inzeráty AdWords a optimalizácii našich inzerátov AdWords do budúcna.

 

Naša spoločnosť, ani iní reklamní klienti AdWords nezískavajú od spoločností Google informácie, prostredníctvom ktorých by mohol byť subjekt údajov identifikovaný. Prostredníctvom Conversion-Cookies sú ukladané informácie o navštívených webových stránkach; pri každej návšteve našich webových stránok sú totiž osobné údaje vrátane IP adresy, ktoré subjekt údajov používa, zaslané spoločnosti Google. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v USA. Spoločnosť Google prípadne predáva tieto osobné údaje zhromaždené technickým postupom tretím stranám.

 

Subjekt údajov môže  inštalácii Cookies našimi webovými stránkami prostredníctvom príslušného nastavenia používaného webového prehliadača zabrániť, a tým inštaláciu Cookies trvale zakázať. Takéto nastavenie zabráni tiež tomu, aby spoločnosť Google inštalovala Conversion-Cookies. Cookies, ktoré už boli funkciou Google AdWords nainštalované, môžu byť kedykoľvek prostredníctvom webového prehliadača alebo iného softwarového programu vymazané. Subjekt údajov má ďalej možnosť zakázať reklamu Google zameranú na určitý záujem; k tomu musí subjekt údajov z každého ním používaného webového prehliadača zadať link [https://adssettings.google.de/anonymous] a na ňom vykonať požadované nastavenia. Ďalšie informácie o predpisoch spoločnosti Google týkajúce sa ochrany osobných údajov je možné nájsť na adrese [http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/].

 

 • Criteo

 

Na našich webových stránkach môže byť uverejnená reklama tretích strán, ktorú poskytuje spoločnosť Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paríš, Francúzsko (ďalej len „Criteo“). Úlohou tejto služby je upozorniť našich užívateľov na ďalšie obsahy, ktoré tematicky súvisia s obsahom, ktorý si príslušný užívateľ na našich webových stránkach prehliada. Inzerované obsahy sú obsahovo a technicky riadené a dodávané iba spoločnosťou Criteo. Dokiaľ zo strany užívateľa nebude požadované vyviazanie sa z nežiaducej služby (Opt-out), uskutočňuje sa výber inzerovanej reklamy tiež na základe obsahov, ktoré si užívateľ aktuálne či v nedávnej minulosti na webovej stránke prehliadal. Spoločnosť Criteo zaznamenáva len anonymizované údaje.

 

Naša spoločnosť uverejňuje prostredníctvom spoločnosti Criteo rovnako reklamu na webových stránkach a v emailoch tretích strán (viac informácií nájdete na adrese [https://emailprivacy.criteo.com/de/index/.html], aby oslovila starších zákazníkov našej spoločnosti. Príslušná osoba je pritom identifikovaná na anonymnej báze. Toto sa uskutočňuje cez rôzne zariadenia  príslušnej osoby prostredníctvom zašifrovanej emailovej adresy (ktorú nemožno spätne identifikovať). Doba uloženia Cookies činí 180 dní. Ďalšie informácie nájdete na adrese [https://support.criteo.com/hc/de/articles/202427141-Cross-Device-Implementierung].

 

O zhromažďovaní a používaní užívateľských  a iných údajov informuje spoločnosť Criteo ako prevádzkovateľ osobných údajov vo svojich predpisoch o ochrane osobných údajov, ktoré je možné nájsť na adrese [http://www.criteo.com/de/Privacy].Prostredníctvom tejto adresy môžete zakázať používanie užívateľských a iných údajov  pre určité účely (Vaše preferencie – „Opt-out“¨). Reklama už potom nebude riadená na základe užívateľských a iných údajov zhromaždených spoločnosťou Criteo.

 

 • Browser Plugin

 

Ukladaniu Cookies môžete zabrániť  príslušným nastavením svojho webového prehliadača; v takom prípade však nebude možné v plnom rozsah využívať všetky funkcie našich webových stránok. Ďalej môžete zabrániť evidovaniu dát vytvorených prostredníctvom Cookies a vzťahujúcich sa k Vášmu užívaniu webových stránok (vrátane IP adresy), ako aj spracovávaniu týchto dát spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete Browser-Plugin, ktorý je k dispozícii na adrese [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.]

 

Námietka proti zhromažďovaniu osobných údajov. Zhromažďovaniu Vašich osobných údajov prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť tým, že kliknete na nižšie uvedený link. Tím dôjde k nastaveniu tzv. Opt-Out-Cookie, ktoré zabráni zhromažďovaniu Vašich osobných údajov pri budúcich návštevách  našich webových stránok.

 

Deaktivácia Google Analytics. Viac informácii o nakladaní s osobnými údajmi užívateľa v prípade služby Google Analytics nájdete v prehlásení  o ochrane osobných údajov spoločnosti Google na adrese [https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de].

 

Spracovávanie osobných údajov. So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovávaní osobných údajov a v plnom rozsahu realizujeme príslušné požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov pri užívaní Google Analytics.

 

Demografické údaje v Google Analytics. Naše webové stránky používajú funkciu „demografické údaje“ Google Analytics. Môžu tak byť zostavené správy, obsahujúce informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov webových stránok. Tieto údaje pochádzajú z reklamy Google cielenej na určité záujmy a ďalej z údajov o návštevníkoch webových stránok tretích strán. Tieto osobné údaje nemôžu byť použité pre identifikáciu akejkoľvek konkrétnej osoby. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať príslušným nastavením svojho účtu Google, alebo zhromažďovanie svojich osobných údajov prostredníctvom Google Analytics obecne zakázať, ako je vyššie uvedené.

 

 • Sociálne médiá (tu Facebook)

 

Na našich webových stránkach môžu byť používané tzv. Social Plugins (sociálne pluginy), predovšetkým tlačidlo „to sa mi páči“ sociálnej siete Facebook. Táto sociálna sieť je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA (ďalej len „Facebook“). Ak navštívite niektorú webovú stránku našej internetovej prezentácie, ktorá predmetný plugin obsahuje, vytvorí Váš webový prehliadač (napr. Internet Explorer alebo Safari) priame spojenie so servermi spoločnosti Facebook. Užívanie sociálneho pluginu (právny základ čl. 6 (1) písm. f) GDPR) sa uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu na analýze správania sa užívateľa za účelom optimalizácie ako našej internetovej ponuky, tak našej reklamy. Nemáme žiaden vplyv na rozsah osobných údajov, ktoré spoločnosť Facebook takto zhromažďuje, a informujeme Vás podľa všetkých nám dostupných informácii.

 

Zapojením sociálneho pluginu obdrží spoločnosť Facebook informáciu, že ste navštívili naše webové stránky. Ak ste behom návštevy našej webové stránky prihlásení cez svoj užívateľský účet na sociálnej sieti Facebook, môže spoločnosť Facebook návštevu našich stránok priradiť k Vášmu užívateľskému účtu. Pokiaľ potom interagujete so sociálnymi pluginmi, napr. stlačíte tlačidlo „to sa mi páči“ alebo použijete funkciu „zdieľať“, „share“ príp. „zdieľať s priateľmi“, je príslušná informácia odoslaná spoločnosti Facebook a uložená do pamäte. Aj keď nie ste členom sociálnej siete Facebook, existuje tu možnosť, že spoločnosť Facebook Vašu IP adresu rozpozná a uloží. Informácie o zhromažďovaní a používaní Vašich osobných údajov prostredníctvom sociálnej siete Facebook a Vaše príslušné práva a možnosti nastavení možno nájsť na adrese [https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy]. Pokiaľ ste členom sociálne siete Facebook a nechcete, aby spoločnosť Facebook mohla návštevu našich webových stránok priradiť k Vášmu užívateľskému účtu na sociálne sieti Facebook, je nutné, aby ste sa pred návštevou našich webových stránok z Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook najprv odhlásili.

 

Na úvodnej stránke (homepage) a na stránke „Aktuality“ je uvedená tiež naša aktuálna Facebook Post. K tomu sú na oboch týchto stránkach integrované príslušné sociálne pluginy. Ak navštívite niektorú z týchto dvoch stránok, otvorí Váš prehliadač spojenie so sociálnou sieťou Facebook a odošle vyššie uvedené údaje spoločnosti Facebook.

 

 • YouTube

Integrovali sme do svojich webových stránok službu YouTube. Služba YouTube predstavuje internetový portál s videom, ktorý umožňuje autorom videa zadarmo zverejňovať videoklipy a ostatným používateľom umožňuje tieto klipy zobrazovať, hodnotiť a komentovať. Službu YouTube prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Spoločnosť YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Vždy, keď prevádzkovateľ údajov pristupuje k niektorej z jednotlivých stránok týchto webových stránok, na ktorej je integrované video služby YouTube, internetový prehliadač na systéme informačnej technológie dotknutej osoby je automaticky vyzvaný príslušným komponentom služby YouTube na stiahnutie reprezentácie príslušného komponentu služby YouTube zo služby YouTube. Ďalšie informácie o službe YouTube môžete nájsť na adrese https://www.youtube.com/intl/sk/yt/about/ 

V rámci tohto technického procesu získajú spoločnosti YouTube a Google informácie o tom, ktorú konkrétnu vedľajšiu stránku našich webových stránok dotknutá osoba navštevuje.
Ak je dotknutá osoba zároveň prihlásená v službe YouTube, služba YouTube rozpozná konkrétnu vedľajšiu stránku našich webových stránok, ktorú dotknutá osoba navštevuje, vyvolaním vedľajšej stránky obsahujúcej video služby YouTube. Tieto informácie zhromažďujú spoločnosti YouTube a Google a priradia sa k príslušnému účtu dotknutej osoby v službe YouTube.

Spoločnosti YouTube a Google vždy získavajú informácie o skutočnosti, že dotknutá osoba navštívila naše webové stránky, ak je dotknutá osoba prihlásená v službe YouTube v čase prístupu k našim webovým stránkam – deje sa to bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na video služby YouTube alebo nie. Ak si dotknutá osoba neželá takýto prenos daných informácií k spoločnostiam YouTube a Google, je možné tomuto prenosu zabrániť odhlásením sa z vášho účtu služby YouTube pred prístupom na naše webové stránky. Zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov uverejnené službou YouTube nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk

 

 • Instagram

Do svojich webových stránok sme integrovali súčasti služby Instagram. Instagram je služba, ktorá umožňuje používateľom zdieľať fotografie a videá a navyše zdieľať takéto údaje na iných sociálnych sieťach. Službu Instagram prevádzkuje spoločnosť Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA. 

Vždy, keď pristupujeme k jednotlivej stránke týchto webových stránok, ktorú prevádzkuje naša spoločnosť a v ktorej je integrovaná služba Instagram (tlačidlo Insta), internetový prehliadač na systéme dotknutej osoby je automaticky vyzvaný príslušným komponentom služby Instagram na stiahnutie reprezentácie príslušného komponentu služby Instagram. V rámci tohto technického procesu je spoločnosť Instagram informovaná o tom, ktorú konkrétnu vedľajšiu stránku našich webových stránok dotknutá osoba navštívila. 

Ak je dotknutá osoba zároveň prihlásená v službe Instagram, služba Instagram rozpozná, ktorú konkrétnu vedľajšiu stránku dotknutá osoba navštívila vždy, keď dotknutá osoba navštívi naše webové stránky, a po celú dĺžku pobytu dotknutej osoby na našich webových stránkach. Tieto informácie zhromažďuje spoločnosť Instagram a priradia sa k príslušnému účtu dotknutej osoby v službe Instagram. 

Ak dotknutá osoba klikne na jedno z tlačidiel služby Instagram integrovaných do našich webových stránok, priradia sa prenesené údaje a informácie k osobnému účtu používateľa služby Instagram dotknutej osoby a spoločnosť Instagram ich uloží a spracuje. Spoločnosť Instagram získa z komponentu služby Instagram informácie o tom, že dotknutá osoba navštívila naše webové stránky, ak je dotknutá osoba prihlásená do služby Instagram súčasne s návštevou našej stránky, a to bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na tlačidlo služby Instagram alebo nie. Ak dotknutá osoba nechce, aby spoločnosť Instagram získavala tieto informácie, môže tomu zabrániť tak, že sa odhlási zo svojho účtu služby Instagram, skôr ako navštívi naše webové stránky.

Ďalšie informácie a príslušné zásady spoločnosti Instagram nájdete na adrese https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

 

 • Kontakt/otázky

 

Ak máte otázky alebo priania ohľadne produktov alebo služieb, sme Vám k dispozícii. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame za účelom odpovede na Vaše otázky (čl. 6 odst. (1) písm. b), a), f) GDPR). Poskytnutie príslušných kontaktných údajov, označených ako povinné údaje, je pritom nutné preto, aby sme mohli Vašu otázku spracovať a odpovedať na ňu.  Dobrovoľné uvedenie ďalších údajov nám uľahčí spracovávanie Vašej otázky. Údaje obsiahnuté vo Vašej otázke ukladáme po jej zodpovedaní zásadne po dobu šiestich rokov, pokiaľ sa jedná o obchodné alebo firemné listy.

 

 • Dopyt po informačnom materiáli listovou poštou

 

K zaslaniu informačného materiálu listovou poštou zhromažďujeme príslušné adresné údaje ( právny základ podľa čl. 6 (1) písm. a) GDPR). Povinné údaje sú nutné k zaslaniu informačného materiálu na príslušnú adresu. Dobrovoľne uvedenie údajov o oslovení nám umožní použiť príslušné oslovenie  (právny základ podľa čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Svoj súhlas so zasielaním informačného materiálu môžete kedykoľvek  odvolať. Pri tejto činnosti nám podporu poskytujú naši poskytovatelia technických služieb ako sprostredkovatelia a predávajú Vaše adresné údaje poskytovateľom  logistických, dopravných a zasielateľských služieb. Vaše osobné údaje sú následne po zaslaní zo strany našej spoločnosti vmazané. Osobné údaje z objednávok alebo prihlášok a iné údaje zhromaždené  mimo internet spracovávame v zákonom prípustnom rozsahu pre účely marketingových oznámení zasielaných listovou poštou a ďalej pre naše interné analýzy zákazníkov (čl. 6 (1) písm. f) GDPR). Naše analýzy sa prevádzajú spravila anonymnou bázou.

 

 • Emailová reklama

 

S Vaším výslovným súhlasom, ktorý je kedykoľvek odvolateľný, Vás informujeme emailom o našich produktoch a akciách, ako napr. lotériách a akciách nášho e-shopu a/alebo o rôznych reklamných letákoch. Vaše osobné údaje pri udelení súhlasu spracovávame, aby sme Vám mohli zaslať Vami vybrané Newslettre a osloviť Vás osobne (čl. 6 (1) písm. f) GDPR). Aby ste mohli získať určitý Newsletter, musíte sa najprv zaregistrovať (vysvetlenie v bode Registrácia). Pri získaní Vášho súhlasu používame tzv. Double-Opt-in postup, aby sme zabránili zasielaniu našich emailových správ na emailové adresy osôb, ktoré si ich nevyžiadali, príp. si ich neprajú. V tomto prípade sa podľa požiadavkou dozorných orgánov pre ochranu osobných údajov tiež zaznamenáva Vaša IP adresa a ukladá sa k dokumentačným účelom (čl. 7 (1), čl. 6 (1) písm. c) GDPR). Pokiaľ ste nám pri prihlásení alebo objednaní oznámili svoju emailovú adresu, budeme Vás taktiež informovať emailom o našich produktoch, ktorú sú podobné tým, ktoré ste si u nás zakúpili. Vaše osobné údaje zhromaždené pre reklamné účely ukladáme tak dlho, dokiaľ existuje účel reklamy, príp. až do doručenia odvolaniu Vášho súhlasu alebo námietky proti spracovávaniu Vašich osobných údajov pre marketingové účely.

 

 • Zmena účelu spracovávania osobných údajov

 

Pokiaľ by sme účely spracovávania osobných údajov v budúcnosti zmenili, budeme Vás o tom vopred informovať formou aktualizácie týchto pokynov.

 

 

 

 • Predlženie doby pre uchovávanie osobných údajov

 

Uvedená doba uchovávania osobných údajov môže byť predlžená, najmä ak sú osobné údaje spracovávané pre rôzne účely, v konkrétnom prípade  je daná dlhšia zákonná alebo zmluvná doba pre ich uchovávanie.

 

 1. Čo sú povinné údaje alebo povinné políčka?

 

Ak sú v rámci zhromažďovania osobných údajov označené určité políčka údajov ako povinné a/alebo označené hviezdičkou *, je poskytnutie týchto osobných údajov stanovené buď zákonom, alebo zmluvou alebo sú tieto osobné údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy, poskytnutie požadovanej službe či uvedený účel. Uvedenie osobných údajov je samozrejme na Vašom zvážení tiež u povinných políčok; ich neuvedenie môže mať za následok, že príslušná zmluva nami nebude splnená, príp. požadovaná služba nebude poskytnutá či nebude dosiahnutý stanovený cieľ.

 

 1.  Informácie k téme Cookies a Newsletter

 

 • Cookies

 

Na našich webových stránkach sú technológiami pre webovú analýzu zhromažďované a používané osobné údaje k účelom marketingu a optimalizácie. Pre zrozumiteľnosť by sme Vám tu chceli vysvetliť tému Cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači. Používajú sa k umožneniu opätovnej identifikácie Vášho webového prehliadača. Z týchto údajov sa zostavuje pod pseudonymom profil užívateľa. Pokiaľ ste s tým neudelili samostatný súhlas, nie sú tieto údaje používané k tomu, aby Vás identifikovali osobne a združili sa s osobnými  údajmi o nositeľovi pseudonymu. Údaje o IP adrese sú v tomto procese používané iba v anonymizovanej forme. Používame tieto údaje výlučne k tomu, aby sme optimalizovali našu ponuku a prispôsobili ju požiadavkám našich zákazníkov. Zostavenie anonymného profilu užívateľa môžete zakázať nastavení, Opt-Out-Cookie. Ďalej používame Cookies, aby sme zákazníkom zaistili komfortné užívanie našich webových stránok, K tomuto používame informácie o dátume a dobe trvania návštevy našich webových stránok  a stránok tretích strán, ktoré si užívateľ prehliadal. Väčšina webových prehliadačov je nastavená tak, že Cookies akceptujú automaticky. Svoj webový prehliadač si môžete nastaviť tak, že Vás pri používaní Cookies o tom vyrozumie, alebo používanie Cookies všeobecne odmietne  alebo obmedzí. Ak Cookies pomocou svojho prehliadača deaktivuje alebo odmietnete, môže dôjsť k tomu, že niektoré funkcie na webových stránkach pre Vás nebudú dostupné. Pomocou svojho webového prehliadača môžete uložené Cookies kedykoľvek vymazať, a to aj automaticky. Na nižšie uvedených adresách možno nájsť informácie o týchto možnostiach pre väčšinu používaných prehliadačov.

 

 • Explorer: [https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies]
 • Firefox: [http://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer]
 • Google Chrome: [http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647]
 • Safari: [https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE]
 • Opera: [http://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html]

 

Ak ste nevykonali odchylné nastavenia, zostávajú Cookies, ktoré majú umožniť a zaistiť nutné technické funkcie až do zatvorenia Vášho prehliadača na Vašom koncovom zariadení, iné Cookies môžu zostať na Vašom koncovom zariadení dlhšie.

 

 1. Zabezpečenie osobných údajov

 

Udržujeme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili Vaše osobné údaje pred manipuláciami, stratou, zničením alebo pred prístupom neoprávnených osôb a ďalej mohli zaistiť ochranu Vašich práv a dodržiavanie aplikovateľných predpisov Európskej únie a Slovenskej republiky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Prijaté opatrenia majú za cieľ zaistiť dôvernosť a integritu Vašich osobných údajov a trvalú dostupnosť a odolnosť systému a služieb a používaných  pri spracovávaní Vašich osobných údajov (vrátane možnosti rýchlej obnovy  dostupnosti osobných údajov a prístupu k nim v prípade fyzických alebo technických incidentov). Medzi naše bezpečnostné opatrenia patrí tiež šifrovanie Vašich osobných údajov. Všetky informácie, ktoré zadávate on-line sú  technicky šifrované a až potom prenášané. Tým je zabránené tomu, aby do týchto informácii mohli nahliadať neoprávnené tretie osoby. Úroveň spracovávania osobných údajov našou spoločnosťou a naše bezpečnostné opatrenia sú v súlade s technologickým rozvojom neustále zlepšované. Zamestnanci našej spoločnosti sú písomne zaviazaní k zachovávaniu mlčanlivosti a dodržiavaniu podmienok GDPR týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 

 1. Zmeny

 

Tieto informácie o spracovávaní osobných údajov môžu byť v budúcnosti upravené. Venujte prosím pozornosť tomu, aby ste sa vždy zoznámi s aktuálnou, účinnou verziou týchto informácii.

 

Tieto informácie boli vyhotovené v máji 2018.

Vianočné vanilkové rožky s čajom rooibos

Vianočná klasika na originálny spôsob.

Pozrite sa na recept

Sladké, Najsladšie, Rosé Latte

Naša najobľúbenejšia farba pre rok 2017 je ružová!

Pozrite sa na recept

TEEKANNE na facebooku.

Navštív náš facebook a sleduj novinky zo sveta TEEKANNE.

Sledovať
 • Oznámenie o ochrane osobných údajov