Zásady ochrany osobných údajov
TEEKANNE, s.r.o.

Ak chcete zmeniť nastavenia súborov „cookie“, kliknite sem.

Kapitola 1) Spracovanie osobných údajov

Kapitola 2) Súbory „cookie“

Kapitola 3) Kontakt

Kapitola 4) Záverečné ustanovenia

 

Kapitola 1) Spracovanie osobných údajov

 1. Správcom osobných údajov Zákazníkov, t. j. osôb, ktoré navštevujú internetový obchod „TEEKANNE“, vrátane nákupu prostredníctvom tohto obchodu, je Predávajúci, spoločnosť TEEKANNE, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5 – Petržalka, IČO: 45663882 a DIČ: 2023076011, zapísaná v registri OS Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č.: 66473/B.
 2. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákona o poskytovaní elektronických služieb a v súlade s ustanoveniami týchto Zásad.
 3. Zákazník môže kontaktovať úradníka pre ochranu údajov písomne na adrese:
  datenschutz@teekanne.de
 4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a spracúvanie prebieha:
  • na účely dodržiavania právnych predpisov,
  • na účely plnenia zmluvy,
  • pre potreby propagačných a obchodných aktivít Predávajúceho.
 1. Právny základ spracúvania osobných údajov v prípade uvedenom v článku:
  • 4 ods. 1 je zákonné oprávnenie na spracúvanie údajov, ktoré je potrebné na zákonné konanie;
  • 4 ods. 2 je zákonné oprávnenie spracúvať údaje potrebné na plnenie zmluvy;
  • 4 bod 3) je zmluvné oprávnenie na spracúvanie osobných údajov v prípade, že je to potrebné na splnenie právne odôvodnených potrieb Predávajúceho, alebo ak existuje výslovný súhlas používateľa systému.
 1. Osobné údaje zhromaždené Predávajúcim môžu byť tiež sprístupnené:
  • príslušným štátnym orgánom na ich žiadosť podľa príslušných právnych ustanovení;
  • iným osobám a subjektom – v prípadoch stanovených zákonom;
  • subdodávateľom, t. j. subjektom, ktoré poskytujú účtovné služby Predávajúcemu, dopravcovi, ktorý dodáva tovar Zákazníkovi.
 1. Predávajúci zabezpečí primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov poskytnutých Zákazníkom, najmä na zabránenie prístupu tretích strán alebo ich spracúvania v rozpore so zákonom, na zabránenie straty, poškodenia alebo zničenia údajov.
 2. Zákazník v poliach určených na zadávanie údajov vedome a dobrovoľne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou TEEKANNE, s.r.o.
 3. Predávajúci môže spracúvať nasledujúce osobné údaje zákazníka potrebné na nadviazanie kontaktu, formovanie obsahu, zmenu alebo zrušenie a plnenie právneho vzťahu medzi nimi:
  • meno a priezvisko
  • adresu pobytu,
  • daňové identifikačné číslo (DIČ),
  • adresu dodania tovaru,
  • korešpondenčnú adresu,
  • e-mailovú adresu,
  • mobil,
  • prihlasovacie meno,
  • IP adresu.
 1. Na účely plnenia zmluvy alebo vykonávania iných právnych činností so zákazníkom môže Predávajúci spracúvať ďalšie údaje potrebné vzhľadom na povahu plnenej zmluvy alebo spôsob jej vysporiadania.
 2. Predávajúci medzi vyššie uvedenými údajmi rozlišuje a označuje údaje, ktorých poskytnutie je nevyhnutné na poskytovanie elektronických služieb.
 3. Predávajúci môže odmietnuť poskytnúť službu elektronicky z dôvodu nedostatočného prístupu k údajom, ak je spracovanie takýchto údajov nevyhnutné z dôvodu fungovania informačného a komunikačného systému, ktorý poskytuje službu elektronicky, alebo z dôvodu povahy služby.
 4. Predávajúci môže so súhlasom zákazníka a na účely uvedené v odseku 4 spracúvať aj iné údaje týkajúce sa zákazníka, ktoré nie sú nevyhnutné na poskytovanie elektronických služieb.
 5. Predávajúci môže spracúvať nasledujúce údaje charakterizujúce spôsob, akým zákazník využíva elektronicky poskytovanú službu (údaje o využívaní):
  • identifikáciu zákazníka na základe údajov uvedených v odseku 9,
  • identifikáciu koncového bodu telekomunikačnej siete alebo dátového komunikačného systému, ktorý zákazník používa,
  • informácie o začiatku, konci a rozsahu každého použitia elektronicky poskytovanej služby,
  • informácie o využívaní elektronicky poskytovaných služieb Zákazníkom.
 1. Zákazník má právo:
  • na prístup k jeho osobným údajom,
  • na doplnenie a aktualizáciu údajov,
  • požiadať o dočasné alebo trvalé pozastavenie spracovania osobných údajov alebo o ich vymazanie, ak sa ukáže, že sú neúplné, neaktuálne, nepravdivé alebo získané v rozpore so zákonom,
  • namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov – v prípadoch stanovených zákonom – a požadovať ich vymazanie, ak sa stanú nepotrebnými na účel, na ktorý boli zhromaždené,
  • podať sťažnosť na spracovanie údajov Predávajúcim predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov,
  • na prenosnosť jeho údajov.
 1. Ak chcete uplatniť práva uvedené v bode 15, obráťte sa na zákaznícky servis Predávajúceho – kontakt v kapitole 3.
 2. Údaje zákazníka sa spracúvajú až do odvolania súhlasu (marketingový účel) alebo v prípade uzavretia kúpnej zmluvy až do jej plnenia, pokiaľ iné predpisy nevyžadujú, aby Predávajúci údaje ďalej spracúval.
 3. Po splnení kúpnej zmluvy môže Predávajúci za vyššie uvedených podmienok spracúvať len tie údaje uvedené v odseku 9, ktoré sú:
  • potrebných na vysporiadanie zmluvy a uplatnenie nárokov na platbu za plnenie zmluvy,
  • potrebné na objasnenie okolností neoprávneného použitia,
  • povolené na spracovanie podľa osobitných zákonov alebo zmluvy.
 1. Ak sa Predávajúci dozvie o tom, že Zákazník využíva službu poskytovanú elektronicky v rozpore s týmito obchodnými podmienkami alebo platnými právnymi predpismi (neoprávnené využívanie), môže Predávajúci spracúvať osobné údaje zákazníka v rozsahu potrebnom na určenie zodpovednosti zákazníka, pričom skutočnosť prijatia a obsah takýchto správ musí byť zaznamenaný na dôkazné účely.

 

Kapitola 2) Súbory „cookie“

 1. Súbory „cookie“ sú malé textové informácie odoslané webovým serverom a uložené na strane používateľa služby (zvyčajne na pevnom disku). Predvolené parametre súborov „cookie“ umožňujú čítať informácie, ktoré obsahujú, len serveru, ktorý ich vytvoril.
 2. Predávajúci uchováva súbory „cookie“ v počítačoch zákazníka na:
  • udržiavanie relácie prihláseného používateľa, takže používateľ nemusí na každej stránke zadávať používateľské meno a heslo,
  • vytváranie štatistík sledovanosti pre inzerentov a partnerov,
  • zobrazovanie online reklám s obsahom, ktorý najviac zodpovedá záujmom používateľa,
  • zabránenie situáciám, kedy sa tomu istému používateľovi zobrazí tá istá reklama viackrát,
  • zabezpečenie online prieskumov proti viacnásobnému hlasovaniu tej istej osoby.
 1. Ukladanie súborov cookie môžete zakázať v nastaveniach prehliadača. Takáto konfigurácia však môže používateľovi výrazne sťažiť používanie webových stránok Predávajúceho.
 2. Používanie webových stránok Predávajúceho bez zmeny nastavení súborov „cookie“ znamená, že budú uložené v pamäti vášho zariadenia.
 3. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, navštívte webovú stránku prehliadača, ktorý používate, a postupujte podľa pokynov. Nižšie sú uvedené odkazy na stránky rôznych prehliadačov s pokynmi týkajúcimi sa súborov cookie vrátane spôsobu ich odstránenia:

… Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plików-cookie-i-zarządzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 


Kapitola 3) Kontakt

 1. Oddelenie služieb zákazníkom Predávajúceho je otvorené denne od pondelka do piatku od 8:30 do 16:00(okrem štátnych sviatkov).
 2. Kontaktné údaje:
  datenschutz@teekanne.de

 

Chapter 4) Záverečné ustanovenia

Vo veciach neupravených týmito Zásadami ochrany osobných údajov sa uplatňujú ustanovenia Občianskeho zákonníka (Zbierka zákonov 1964, č. 16, položka 93, v znení neskorších predpisov), zákona o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov 2002, č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a ďalšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dátum posledného auditu

31.01.2023

Používanie cookies

Súhlasím s používaním súborov cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webu (požadované súbory cookies), aby sme mohli ponúkať produkty a služby, ktoré zodpovedajú Vaším hlavným záujmom, a umožňovať vytváranie štatistík (súbory cookies súvisiace s výkonom), ako aj produkty a služby špecifické pre zákazníka, na ktoré by ste mali prístup (marketingové cookies). Môj súhlas možno kedykoľvek odvolať. Ak nesúhlasíte, obmedzíme sa na základné súbory cookies a obsah Vám nebude prispôsobený. Viac informácií nájdete tu. Vaše nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť vyvolaním "nastavenia cookies" v hornej časti stránky.

Nastavenia Potvrdiť
Cookie Settings
Povinné súbory cookie
Súbory cookie súvisiace s výkonom
Marketingové súbory cookie
Povinné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky a v našich systémoch ich nie je možné deaktivovať. Zvyčajne sa nastavujú iba ako reakcia na vašu činnosť na stránke, ako žiadosť o poskytnutie služieb, napríklad nastavenie vašich osobných preferencií, registrácia alebo vyplnenie formulárov. Umožňujú manipuláciu s funkciou nákupného košíka a platobným procesom a pomáhajú pri riešení bezpečnostných problémov, ako aj pri dodržiavaní právnych predpisov. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby tieto súbory cookie blokoval alebo vás na ne upozornil. Niektoré časti webu však nemusia fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať využitie webovej stránky, aby sme mohli merať a zlepšovať jej výkonnosť. V niektorých prípadoch môžu tieto súbory cookie zvýšiť rýchlosť, akou spracujeme vaše požiadavky, a pomôcť si zapamätať vami zvolené nastavenia stránky. Ak tieto súbory cookie odmietnete, môže to mať za následok odporúčania, ktoré sú nesprávne prispôsobené vám, alebo môže stránka reagovať pomaly.

Marketingové súbory cookie

Tieto súbory cookie môžu byť umiestnené na našom webe našimi reklamnými partnermi. Tieto spoločnosti ich môžu použiť na vytvorenie profilu vašich záujmov a zobrazenie relevantnej reklamy na iných webových stránkach. Pracujú pomocou jednoznačnej identifikácie vášho prehliadača a zariadenia. Odmietnutím týchto súborov cookie sa vám môžu zobrazovať reklamy, ktoré pre vás nie sú relevantné, alebo môžete mať problémy so zdieľaním obsahu na sociálnych sieťach ako Facebook a Twitter. If Prijatím marketingových súborov cookie automaticky prijímate aj súbory cookie súvisiace s výkonom, ktorých údaje sú na účely marketingu nevyhnutné. Ak prijmete marketingové súbory cookie, automaticky prijímate aj sledovacie súbory cookie.

Uložiť nastavenia