Ochrana osobných údajov

Na vykonané zmeny nastavení súborov cookie kliknite tu.

A.Informácie o ochrane osobných údajov pre návštevníkov webových stránok, zákazníkov a zainteresované osoby

B. Informácie o ochrane osobných údajov pre dodávateľov

C. Informácie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov o prácu

 

Informácie o ochrane osobných údajov pre návštevníkov webových stránok, zákazníkov a zainteresované osoby, v súlade s čl. 13, 14, 21 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov je pre našu spoločnosť Teekanne GmbH veľmi dôležitá. Nižšie informujeme, ako sú spracúvané nami zhromažďované osobné údaje a aké sú práva prináležiace zainteresovaným osobám.

Osoby navštevujúce naše webové stránky očakávajú nielen vysokú kvalitu našich produktov, ale tiež vysokú kvalitu spracúvania ich osobných údajov. Z tohto dôvodu spracúvame osobné údaje v súlade s ustanoveniami predpisov GDPR a národnými predpismi o ochrane osobných údajov, a to iba, pokiaľ to umožňuje právny predpis alebo po získaní súhlasu na to od zainteresovaných osôb. Osobné údaje sú údaje, na ktorých základe identifikujeme príslušnú osobu alebo na ktorých základe je možné príslušnú osobu identifikovať.

 

1.Prevádzkovateľ a zmocnenec na ochranu osobných údajov
Za zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov zodpovedá:

TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120
5020 Salzburg
E-Mail: office@teekanne.at

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany alebo bezpečnosti údajov môžete kontaktovať nášho zmocnenca na ochranu osobných údajov:

Pan Bernd Fuhlert
@-yet GmbH
Schloß Eicherhof
42799 Leichlingen
E-Mail: datenschutz@teekanne.de

Záleží nám na tom, aby sa zainteresovaná osoba kedykoľvek mohla z nižšie uvedených informácií dozvedieť, aké osobné údaje sú zhromažďované
a spracúvané počas návštevy na našich webových stránkach.

 

2.Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov a právo na stiahnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanovením GDPR, národným zákonom o ochrane osobných údajov a inými podstatnými predpismi o ochrane osobných údajov. Spracúvanie a využívanie jednotlivých údajov závisí na dohodnutej alebo zadanej službe. Ďalšie podrobnosti a doplnenia týkajúce sa účelu spracúvania možno nájsť v zmluvách, ktoré s nami boli uzatvorené, formulároch, vyhláseniach o zhode a iných sprístupnených informáciách (napr. na webových stránkach alebo v obchodných podmienkach).

 

2.1 Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili, platí ako právny základ pre spracúvanie údajov.

 

2.2 Realizácia povinností vyplývajúcich zo zmluvy (čl. 6 ods. 1 b GDPR)

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom realizovať naše zmluvy uzatvorené s vami, teda predovšetkým s cieľom pripraviť a realizovať zákazky. Okrem toho sú vaše osobné údaje spracúvané s cieľom realizovať aktivity a činnosti v rámci vzťahov pred uzatvorením zmluvy.

 

2.3 Splnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 c GDPR)

Spracúvame vaše osobné údaje, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie právnych povinností. Právne povinnosti existujú napr. vo vzťahu k:

 • porovnaniu s európskymi a medzinárodnými protiteroristickými zoznamami,
 • splneniu kontrolných a oznamovacích povinností v súladu s daňovou legislatívou,
 • archivácii údajov kvôli ochrane a bezpečnosti údajov,
 • kontrolám vykonávaným finančnými a inými úradmi.

Okrem toho sa môže ukázať byť zverejnenie osobných údajov nevyhnutné v rámci úradných alebo súdnych aktivít s cieľom zbierať dôkazné materiály, stíhať trestné činy alebo vymáhať občianskoprávne nároky.

 

2.4 Opodstatnený záujem prevádzkovateľa údajov alebo tretích osôb (čl. 6 ods.1 f GDPR)

Okrem toho môžeme využiť vaše osobné údaje na základe zváženia záujmov
v prípade ochrany opodstatneného záujmu našej firmy alebo tretích osôb na nasledujúce účely:

 • na reklamu alebo prieskum trhu, pokiaľ ste nevzniesli odpor voči využívaniu vašich údajov na tieto účely,
 • na získanie informácií a výmenu údajov s informačnými agentúrami, pokiaľ sa domnievame, že je to nevyhnutné,
 • na obmedzené uchovávanie vašich údajov, pokiaľ ich vymazanie nie je
  z dôvodu zvláštneho druhu uchovania možné alebo je možné len pri nepomerne vysokých nákladoch,
 • na porovnanie s európskymi a medzinárodnými protiteroristickými zoznamami, pokiaľ to presahuje zákonné záväzky,
 • na ďalší rozvoj služieb a výrobkov a existujúcich systémov a procesov,
 • na zaručenie a ochranu nášho firemného práva prostredníctvom vyvinutia príslušnej činnosti (napr. monitoring).

 

2.5 Právo na vznesenie sťažnosti k dozornému orgánu

Kedykoľvek máte právo vzniesť odpor voči spracúvaniu osobných údajov na základe právnych predpisov. Pokiaľ chcete podať odpor proti využívaniu vašich osobných údajov pre reklamné účely nebo pokiaľ chcete svoj súhlas stiahnuť, musíte kontaktovať nášho zmocnenca na ochranu osobných údajov alebo TEEKANNE GmbH. Vaše údaje potom nebudú spracúvané pre účely, ktoré existovali ešte pred podaním odporu alebo stiahnutím súhlasu. Týka sa to tiež na tomto predpise založeného profilovania v zmysle čl. 4 č. 4 GDPR. Zhoda spracúvania údajov so zákonom do okamžiku podania odporu alebo stiahnutia zostáva nenarušená. Po podaní odporu ohľadom spracúvania osobných údajov pre reklamné účely alebo stiahnutia súhlasu sme povinní, podľa predpisov o ochrane údajov a v súlade
s pokynmi nemeckých úradov dozerajúcich na spracúvanie osobných údajov, na zaregistrovanie požadovaných údajov (meno, priezvisko, adresa bydliska, mailová adresa) na našom internom zozname adries zablokovaných pre reklamné účely
a trvalo ju pre tento účel zablokovať (čl. 21 ods. 3, čl. 17 ods. 3 b, čl. 6 ods. 1
c GDPR). Týmto spôsobom je zaručené dodržanie všetkého stiahnutia súhlasu
so spracúvaním osobných údajov pre reklamné účely alebo stiahnutie vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Okrem toho vám v súlade s právnymi predpismi prináležia nasledujúce práva:

 • právo na prístup k údajom v súlade s čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu údajov v súlade s čl. 16 GDPR,
 • právo na vymazanie údajov v súlade s čl. 17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania údajov v súlade s čl. 18 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov v súlade s čl. 20 GDPR.

V prípade potreby je nutné kontaktovať nášho zmocnenca na ochranu osobných údajov na vyššie uvedenej kontaktnej adrese (viď kontaktné údaje v bode 1).

Okrem toho vám prináleží právo na vznesenie sťažnosti (čl. 77 GDPR) k príslušnému dozornému orgánu. Pre nás príslušným dozorným orgánom je:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

 

3.Čo patrí medzi povinné informácie alebo povinné polia?

Pokiaľ sú počas zhromažďovania uvedených údajov polia zadávania údajov označené ako povinné polia a/alebo sú označené hviezdičkou (*), je sprístupnenie týchto údajov povinné, v súlade s predpismi alebo zmluvou. Tieto údaje môžeme tiež potrebovať na uzatvorenie zmluvy, realizáciu objednanej služby alebo uvedeného cieľa. Uvedenie údajov v povinných poliach závisí na vás. Nesprístupnenie týchto údajov môže viesť k tomu, že zmluva alebo objednaná služba nami nebudú realizované, alebo nebude dosiahnutý uvedený cieľ.

 

4.Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Pokiaľ je to požadované, spracúvame vaše osobné údaje po dobu trvania našich obchodných vzťahov. Okrem toho podliehame rôznym záväzkom spojeným
s uchovávaním alebo dokumentáciou, ktoré vyplývajú napr. z obchodného kódexu a daňového poriadku. Uvedené obdobia uchovávania údajov alebo dokumentácie predstavujú až desať rokov po skončení obchodného vzťahu alebo právnych vzťahov pred uzatvorením zmluvy.

Konečné obdobie uchovávania údajov vyplýva tiež zo základných období premlčania, ktoré napríklad v súlade s §§ 195 a nasledujúcimi nemeckého občianskeho zákonníka predstavuje spravidla tri roky, v určitých prípadoch môže tiež stanoviť tridsať rokov.

Uvedené obdobia uchovávania môžu podľahnúť príslušnému predĺženiu, pokiaľ
v jednotlivých prípadoch, zvlášť, keď sú údaje spracúvané na rôzne účely, platia dlhšie zákonné alebo zo zmluvy vyplývajúce obdobia uchovávania.

 

5.Kontakt/Otázky

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii.

Vaše údaje spracúvame kvôli poskytnutiu odpovede na otázky týkajúce sa výrobku alebo obsluhy. Uvedenie adresných a telekomunikačných údajov označených ako povinné údaje je pritom požadované pre účely vypracovania a poskytnutia odpovede na vašu otázku. Bez týchto údajov by sme neboli schopní s vami uzavrieť zmluvu alebo vyriešiť vaše záležitosti.

Dobrovoľné uvedenie doplňujúcich údajov nám uľahčí spracúvanie vašej otázky. Údaje z vašej otázky zásadne uchovávame po poskytnutí odpovede na otázku šesť rokov, pokiaľ ide o obchodnú alebo služobnú korešpondenciu (§ 257 ods. 4 HGB, čl. 6 ods. 1 c GDPR).

 

6.Informácie o cookies

Pri využití technológie analýzy webových stránok sú na našich webových stránkach sťahované a využívané údaje pre marketingové a optimalizačné účely. Pre ľahšie porozumenie by sme na tomto mieste radi vysvetlili tému cookies. Cookies sú malé textové súbory ukladané na vašom počítači. Sú využívané, aby umožnili opätovné rozoznanie vášho webového prehliadača. Na základe týchto údajov sú napr. zostavované profily využívania pod pseudonymom. Pokiaľ ste s tým nesúhlasili, nebudú tieto údaje využité na identifikovanie vašej osoby a na spojenie osobných údajov s osobou skrývajúcou sa pod pseudonymom. IP adresy sú počas tohto postupu využívané len v anonymnej forme. Tieto údaje využívame výhradne na účely optimalizácie našej ponuky a jej prispôsobenie nárokom našich zákazníkov. Možno nesúhlasiť so zostavením profilov využívania pod pseudonymom s použitím funkcie Opt-Out-Cookies. Okrem toho využívame cookies, aby sme prispôsobili naše webové stránky používateľsky priaznivým spôsobom. Na tento účel využívame údaje o dátume a dobe trvania návštevy na našich webových stránkach a o stránkach prezeraných používateľom. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby boli súbory cookies prijímané automaticky. Svoj internetový prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás informoval o umiestňovaní súborov cookies alebo tiež odmietal alebo obmedzoval umiestňovanie súborov cookies. Pokiaľ budú súbory cookies v internetovom prehliadači vypnuté alebo obmedzené, nemusia rôzne funkcie na našich webových stránkach fungovať správne. Internetovým prehliadačom uložené súbory cookies možno kedykoľvek vymazať, a to i automaticky. Pod odkazmi nižšie možno získať informácie o týchto možnostiach v najčastejšie používaných internetových prehliadačoch:

Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: http://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html.

Pokiaľ neboli/nebudú vykonané žiadne nastavenia, zostávajú od okamžiku uzatvorenia prehliadača na koncovom zariadení súbory cookies, ktoré umožňujú
a zaisťujú nevyhnutné technické funkcie, iné súbory cookies môžu v koncovom zariadení zostať dlhšie.

 

7.Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame

Spravidla spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 • osobné údaje (meno, priezvisko, profesia/odbor a obdobné údaje)
 • kontaktné údaje (adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a obdobné údaje)
 •  história klienta

Prípadne spracúvame osobné údaje z verejných zdrojov (napr. internet, médiá, tlač, obchodný register a register spolkov), a pokiaľ je to nevyhnutné pre nami poskytované služby, tak osobné údaje, ktoré sme v súlade so zákonom dostali od tretích osôb (napr. adresáre, informačné agentúry).

 

8.Spracúvanie osobných údajov na našich webových stránkach

Vaše osobné údaje sú odovzdávané vo vnútri našej spoločnosti do oddelení, ktoré potrebujú tieto údaje na realizáciu povinností vyplývajúcich zo zmluvy a predpisov alebo na dosiahnutie našich opodstatnených záujmov.

Okrem toho môžu vaše údaje dostať nasledujúce inštitúcie:

 • nami zamestnané spracovávajúce subjekty (čl. 28 GDPR), predovšetkým
  v oblasti IT služieb, logistických služieb, dodávatelia, externé dátové centrá, controlling, audítori, úverové inštitúcie, kuriéri a logistické firmy,
 • úrady a verejné inštitúcie v prípade zákonných alebo úradných povinností, voči ktorým sme povinní poskytovať informácie, hlásenia alebo sprístupňovať údaje alebo tiež pokiaľ odovzdanie údajov je vo verejnom záujme,
 • úrady a inštitúcie v rámci cieľov uvedených v bode 2.4 (napr. úrady, informačné agentúry, inkaso, právni zástupcovia, súdy, súdni znalci, spoločnosti patriace do koncernu a grémia, kontrolné inštancie, faktoringové firmy),
 • ostatné inštitúcie, voči ktorým bol poskytnutý súhlas so spracúvaním údajov (napr. obchodní zástupcovia alebo obchodní partneri),
 • Posting, Tracking a poskytovatelia cookie.

TEEKANNE GmbH spracúva tzv. súbory prihlasovania serveru. V okamžiku vstupu
na naše webové stránky náš internetový server registruje názov domény alebo IP adresu vášho počítača, názov súboru a URL, ktoré boli požadované, a kód odpovede http a prípadne URL, ktorý ukazuje na naše webové stránky. Tento postup je technicky podmienený, aby bolo možné používať naše webové stránky. V tomto nás podporujú naši technickí poskytovatelia služieb, ktorých zamestnávame ako spracovávajúce subjekty. Vyššie uvedené údaje sú zaprotokolované a využívané pre účely ochrany pred využívaním v rozpore so zákonom alebo pred pokusmi
o preniknutie do nášho internetového serveru (čl. 6 ods. 1 f GDPR). Údaje sú mazané po 6 mesiacoch.

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky. TEEKANNE nie je zodpovedná a nepreberá zodpovednosť za ochranu osobných údajov a/alebo obsah na týchto webových stránkach.

 

Newsletter

Pokiaľ ste sa prihlásili na odber nášho newslettera, súhlasíte s pravidelným dostávaním e-mailových informácií o aktuálnych ponukách a súťažiach firmy TEEKANNE GmbH, správy o čaji a pozvánky na účasť v dotazníkoch. Svoj súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť. Počas prihlasovania sa na odber newslettera zhromažďujeme mailovú adresu, meno a priezvisko kvôli personalizácii zasielania našich newsletterov. Kontaktné údaje sú odovzdávané s cieľom zasielať newsletter našim poskytovateľom služieb, ktorých zamestnávame ako spracovávajúce subjekty. Pre potvrdenie vášho súhlasu dostanete ešte potvrdzujúci e-mail (tzv. procedúra Double Opt-In). Vaše údaje využívame do okamžiku stiahnutia súhlasu s ich spracúvaním.

 

E-mailová reklama

V našej e-mailovej reklame zasielame informácie o našich výrobkoch a akciách, ako sú napr. súťaže a akcie našich obchodov a/alebo o našich výrobkoch (§ 7 ods. 2 č.
3 nemeckého zákona o nekalej hospodárskej súťaži, skratka z nem. UWG). Na získanie vášho súhlasu používame tzv. procedúru Double-Opt-in, aby sme zamedzili situáciám, keď by boli naše mailové správy zasielané na mailové adresy osôb, ktoré to nechcú. Preto registrujeme tiež vašu IP adresu a ukladáme ju do pamäte na účely dokumentácie. Pokiaľ ste nám počas svojej registrácie alebo objednávania odovzdali svoju e-mailovú adresu, zasielame vám tiež mailové informácie o našich výrobkoch, ktoré sú podobné výrobkom, ktoré ste si od nás zakúpili.

Kedykoľvek môžete telefonicky (základné sadzby) stiahnuť svoj súhlas (§ 7 ods.
3 UWG). Vaše údaje sú zhromažďované na reklamné účely, uchovávame ich tak dlho, ako dlho existuje reklamný účel, alebo do okamžiku, kedy od vás dostaneme stiahnutie vášho súhlasu alebo váš odpor týkajúci sa spracúvania vašich údajov na reklamné účely.

 

Dopyty informačných materiálov zasielaných obyčajnou poštou

Na zaslanie informačného materiálu bežnou poštou zhromažďujeme údaje o adrese, ale predmet môžeme zaregistrovať až potom, čo ho získame od vás. Údaje
z objednávok alebo požiadaviek a ostatné údaje získané mimo internet spracúvame v zákonne prípustnom rozsahu na zasielanie reklamy poštou a v rámci našej internej analýzy zákazníkov. Naše reklamné analýzy sú vykonávané pravidelne pseudonymizovanou formou.

 

Google Analytics

Na našich webových stránkach využívame nástroje na analýzu štatistík webových stránok Google Analytics. Službu dodáva Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics využíva tzv. cookies. Sú to textové súbory, ktoré sú ukladané na vašom počítači a umožňujú analýzu využívania webových stránok. Informácie získané cookies informujúce o tom, ako používate tieto webové stránky, sú spravidla zasielané na server firmy Google v USA a tam sú uchovávané. Ukladanie súborov cookies funkcie Google-Analytics prebieha na základe nášho opodstatneného záujmu týkajúceho sa analýzy chovania používateľov. Tieto údaje sú využívané na účely optimalizácie našej internetovej ponuky a reklamy. Google využíva tieto informácie na hodnotenie chovania používateľov. V súlade s informáciou od Google nie je odovzdaná IP adresa spájaná s inými údajmi firmy Google.

Na našich webových stránkach je spustená funkcia anonymizácie IP. V dôsledku toho bude vaša IP adresa pred jej odovzdaním do USA Google na území Európskej únie alebo v krajine, ktorá je signatárom dohody o európskom hospodárskom priestore, skrátená. Len vo výnimočných prípadoch je na server Google v USA zaslaná kompletná IP adresa a skrátená tam. Právny základ na prenosnosť osobných údajov predstavuje tzv. EU-US Privacy Shield.

 

Google AdWords

Na našich webových stránkach je integrovaná služba Google AdWords. Google AdWords je služba internetovej reklamy, ktorá nám umožňuje spustenie správ
vo výsledkoch vyhľadávania Google a v sieti reklám firmy Google. Google AdWords nám umožňuje určenie predtým definovaných kľúčových slov, medzi ktorými sa vyskytuje oznámenie vo výsledkoch vyhľadávača Google výhradne vtedy, keď používateľ vo vyhľadávači vyvolá pre kľúčové slovo podstatný výsledok vyhľadávania. V reklamnej sieti Google sú oznámenia rozdelené s využitím automatického algoritmu a dodržiavaním predtým určených kľúčových slov
na z tematického hľadiska podstatných webových stránkach. Spoločnosť operátora služieb Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Cieľom služby Google AdWords je reklama našich webových stránok prostredníctvom zobrazovania pre zainteresované osoby podstatnej reklamy na webových stránkach externých spoločností a vo výsledkoch vyhľadávača Google a sú zobrazované reklamy iných firiem na našich webových stránkach. Pokiaľ príslušná osoba navštívi naše stránky cez odkaz na stránkach Google, je
v systéme tejto osoby umiestnený Conversion-Cookie. Conversion-Cookie stráca svoju platnosť po tridsiatich dňoch a neslúži na identifikáciu príslušnej osoby. Conversion-Cookies sleduje, pokiaľ platnosť súboru cookie ešte nevypršala, či boli určité podstránky, napr. nákupný košík v systéme Online-Shop, na našich webových stránkach spustené. Vďaka Conversion-Cookies môžeme my, rovnako ako firma Google, zistiť, či práve človek, ktorý navštívil naše webové stránky cez zobrazené AdWords, vygeneroval obrat, teda či vykonal alebo prerušil nákup tovaru. Údaje
a informácie zhromažďované vďaka využívaniu Conversion-Cookies sú využívané Google s cieľom zostaviť štatistiku návštev na našich webových stránkach. Tieto štatistiky návštev využívame, aby sme určili celkový počet používateľov, ktorí k nám boli presmerovaní oznámeniami AdWords, teda s cieľom stanoviť úspech alebo neúspech príslušného oznámenia AdWords. Ani naše spoločnosti, ani naši reklamní zákazníci z Google-AdWords nedostávajú informácie z Google, na ktorých základe možno identifikovať vlastnú osobu. Vďaka súborom Conversion-Cookies sú zhromažďované osobné informácie, napr. príslušnou osobou navštívené webové stránky. Pri každej návšteve na našich webových stránkach sú zasielané osobné údaje vrátane IP adresy príslušnou osobou používaného internetového pripojenia Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje sú zhromažďované Google v Spojených štátoch amerických. Google odovzdáva tieto osobné údaje, zhromažďované vďaka tejto technológii, za určitých okolností tretím osobám. Príslušná osoba môže zablokovať umiestňovanie popísaných súborov cookies našimi webovými stránkami s využitím príslušných nastavení používaného internetového prehliadača a, čo s tým súvisí, natrvalo zablokovať súbory cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača tiež zabraňuje umiestňovaniu súborov Conversion-Cookies spoločnosťou Google v systéme príslušnej osoby. Okrem toho je možné súbory cookie umiestňované Google AdWords kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iného softvéru. Navyše má príslušná osoba možnosť zablokovať reklamy Google založené na záujmoch. S týmto cieľom musí táto osoba spustiť každý ňou používaný internetový prehliadač z linku https://adssettings.google.de/anonymous a vykonať tam požadované nastavenia. Zostávajúce informácie o zásadách ochrany osobných údajov firmy Google možno nájsť na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Integrácia internetového fontu Monotype

Na zjednotenie prezentácie písma tieto stránky používajú tzv. Web-fonts, ktoré sú sprístupňované spoločnosťou Monotype GmbH. Počas spustenia týchto stránok si váš prehliadač sťahuje potrebný font Webfonts vo vašom prehliadači, aby sa správne zobrazovali texty a font. Preto sa vami používaný prehliadač musí spojiť so serverom spoločnosti Monotype GmbH. V dôsledku toho spoločnosť Monotype GmbH získava vedomosti o tom, že vaša IP adresa navštívila naše webové stránky. Používanie Webfonts spoločnosti Monotype GmbH prebieha s cieľom jednotne a čitateľne prezentovať našu on-line ponuku. Doplňujúce informácie o Webfonts spoločnosti Monotype GmbH sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Monotype GmbH na adrese https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

 

 

Plugin do prehliadača

Môžete zabrániť ukladaniu súborov cookies použitím príslušných softvérových nastavení prehliadača, upozorňujeme ale, že v takom prípade nemusí byť možné úplné používanie všetkých funkcií týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť odovzdaniu údajov získavaných súbormi cookie, týkajúcich sa vášho používania webových stránok (vrátane vašej IP adresy) Google a spracúvanie týchto údajov Google stiahnutím a inštalovaním pluginu do prehliadača, ktorý je dostupný na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zhromažďovaniu vašich údajov cez Google Analytics môžete tiež zabrániť kliknutím na odkaz nižšie. Potom bude nastavený opt-out cookie, ktorý zabraňuje zhromažďovaniu údajov počas budúcich návštev na stránkach: Google Analytics deaktivieren.

Viac informácií o zaobchádzaní s údajmi používateľov v Google Analytics sa nachádza vo vyhlásení o ochrane osobných údajov firmy Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Sociálne siete (tu: Facebook)

Na našich webových stránkach môžu byť používané takzvané sociálne pluginy, predovšetkým tlačidlo „Páči sa mi to“ zo sociálnej siete facebook.com. Facebook.com je dozorovaný Facebook Inc., so sídlom v Spojených štátoch (1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Keď na našom portáli navštívite webovú stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, nadviaže váš internetový prehliadač priame spojenie so servermi Facebooku. Používanie sociálneho pluginu vyplýva
z nášho opodstatneného záujmu. Zasielanie údajov k analýze chovania používateľov prebieha s vaším súhlasom. Facebook využíva údaje na základe vlastných záujmov. Prostredníctvom integrácie pluginu Facebook dostáva informácie, že ste navštívili naše webové stránky. Pokiaľ ste prihlásení na svoj používateľský účet na Facebooku počas návštevy našich webových stránok, môže Facebook priradiť návštevu na našich webových stránkach k vášmu používateľskému účtu. Pokiaľ následne vstúpite do interakcie so sociálnymi pluginmi, napr. stlačíte tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo použijete funkciu „Odporučiť známemu“, „Zdieľať“ alebo „Zdieľať priateľom“, bude príslušná informácia odoslaná Facebooku a tam uložená. Dokonca, i keď nie ste používateľ Facebooku, existuje možnosť, že Facebook rozozná a uloží vašu IP adresu. Informácie o zhromažďovaní a využívaní vašich údajov Facebookom, a tiež vašich práv a možností nastavení v tomto rozsahu, možno nájsť v informácii o ochrane osobných údajov (https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy) firmy Facebook. Pokiaľ ste používateľom Facebooku a nechcete, aby Facebook mohol priradiť vašu návštevu na našich webových stránkach k vášmu účtu, musíte sa odhlásiť z facebookového účtu pred vstupom na naše webové stránky. Náš aktuálny príspevok na Facebooku je tiež zobrazovaný na hlavnej stránke a na stránke „Správy“. Kvôli tomu sú na týchto dvoch stránkach integrované príslušné sociálne pluginy. Keď navštívite jednu z týchto dvoch stránok, otvára váš prehliadač spojenie s Facebookom a zasiela vyššie uvedené údaje na Facebooku.

 

9.Automatizované rozhodovanie v individuálnych prípadoch (vrátane profilovania)

Automatizované rozhodovanie v súlade s čl. 22 GDPR je nami využívané výhradne
v kontexte kontroly bonity. Pokiaľ v individuálnych spôsoboch využívame iné automatizované rozhodovacie procesy, budeme o tom informovať zvlášť, pokiaľ to bude požadované zákonom.

 

Kontrola bonity

V prípade on-line objednávok prebieha automatická kontrola solventnosti v súlade
s čl. 22 ods. 2 GDPR, ktorá je nevyhnutná na uzatvorenie alebo realizáciu zmluvy medzi osobou, ktorej sa údaje týkajú, a zodpovednou osobou.

V rámci objednávky TEEKANNE GmbH odovzdáva vaše osobné údaje zmluvným partnerom kvôli kontrole identity a bonity a realizácii platby. Pretože všeobecne dávame zákazníkom možnosť platby s rizikom neuhradenia platby (napr. platba na základe faktúry), máme opodstatnený záujem ochrániť sa pred omeškanými platbami. V súvislosti s tým je bonita zákazníka kontrolovaná pred prideľovaním spôsobu platby.

Pokiaľ chcete mať istotu, že nevykonáme kontrolu bonity vašej objednávky on-line, vyberte jednu z nasledujúcich metód platby: PayPal, Amazon Pay, Mastercard, Visa, platba vopred.

 

10.Bezpečnosť údajov

Činíme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili vaše osobné údaje pred náhodnou alebo cielenou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb a s cieľom zaistiť ochranu vašich práv a zhodu
s platnými predpismi o ochrane osobných údajov EÚ a Spolkovej republiky Nemecko. Prijaté opatrenia majú za účel zaručiť dôvernosť a integritu vašich údajov a zaistiť dostupnosť a odolnosť systémov a služieb počas spracúvania vašich údajov v dlhom časovom období. Tiež by mali rýchlo obnoviť dostupnosť údajov a prístup k nim
v prípade fyzického alebo technického incidentu. Naše bezpečnostné opatrenia zahŕňajú tiež šifrovanie vašich údajov. Všetky informácie, ktoré zadávate on-line, sú technicky šifrované a až potom odosielané. To znamená, že tieto informácie nemôžu byť nikdy prezerané neoprávnenými tretími osobami. Naše spracúvanie údajov
a naše bezpečnostné opatrenia sú neustále vylepšované v súlade s technologickým rozvojom. Zamestnanci TEEKANNE GmbH sú alebo budú písomne zaviazaní zachovávať dôvernosť a dodržiavať požiadavky na ochranu osobných údajov GDPR.

 

11.Aktualizácia vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je nepravidelne prispôsobované faktickým okolnostiam a právnej situácii. Aktualizácia môže zahŕňať tiež zmenu účelu.

Žiadame o zoznámenie sa s vyhlásením o ochrane údajov pred využitím služieb nášho obchodu, aby ste držali krok so všetkými zmenami alebo aktualizáciami.

 


B. Informácie o ochrane osobných údajov pre dodávateľov podľa. čl. 13, 14, 21 nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Osoby navštevujúce naše webové stránky očakávajú nielen vysokú kvalitu našich produktov, ale tiež vysokú kvalitu spracúvania ich osobných údajov. Z tohto dôvodu spracúvame osobné údaje v súlade s ustanoveniami predpisov GDPR a národnými predpismi o ochrane osobných údajov, a to iba, pokiaľ to umožňuje právny predpis alebo po získaní súhlasu na to od zainteresovaných osôb. Osobné údaje sú údaje, na ktorých základe identifikujeme príslušnú osobu alebo na ktorých základe je možné príslušnú osobu identifikovať.

 

1.Prevádzkovateľ a zmocnenec na ochranu osobných údajov
Za zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov zodpovedá:

TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120
5020 Salzburg
E-Mail: office@teekanne.at

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany údajov alebo bezpečnosti údajov môžete kontaktovať nášho zmocnenca na ochranu osobných údajov:

Pan Bernd Fuhlert
@-yet GmbH
Schloß Eicherhof
42799 Leichlingen
E-Mail: datenschutz@teekanne.de

Záleží nám na tom, aby sa zainteresovaná osoba kedykoľvek mohla z nižšie uvedených informácií dozvedieť, aké osobné údaje sú zhromažďované
a spracúvané počas návštevy na našich webových stránkach.

 

2.Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov & právo na stiahnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanovením GDPR, národným zákonom o ochrane osobných údajov (skratka z nem. BDSG) a inými podstatnými predpismi o ochrane osobných údajov. Spracúvanie a využívanie jednotlivých údajov závisí na dohodnutej alebo zadanej službe. Ďalšie podrobnosti a doplnenia týkajúce sa účelu spracúvania možno nájsť v zmluvách, ktoré s nami boli uzatvorené, formulároch, vyhláseniach o zhode a iných sprístupnených informáciách (napr. na webových stránkach alebo v obchodných podmienkach).

 

2.1 Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili, platí ako právny základ pre spracúvanie údajov.

 

2.2 Realizácia povinností vyplývajúcich zo zmluvy (čl. 6 ods. 1 b GDPR)

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom realizovať naše zmluvy uzatvorené s vami, teda predovšetkým s cieľom pripraviť a realizovať zákazky. Okrem toho sú vaše osobné údaje spracúvané na realizáciu aktivít a činností v rámci vzťahov pred uzatvorením zmluvy.

 

2.3 Splnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 c GDPR)

Spracúvame vaše osobné údaje, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie právnych povinností. Právne povinnosti existujú napr. vo vzťahu k:

 • porovnaniu s európskymi a medzinárodnými protiteroristickými zoznamami,
 • splneniu kontrolných a oznamovacích povinností v súladu s daňovou legislatívou,
 • archivácii údajov kvôli ochrane a bezpečnosti údajov,
 • kontrolám vykonávaným finančnými a inými úradmi.

Okrem toho sa môže ukázať byť zverejnenie osobných údajov nevyhnutné v rámci úradných alebo súdnych aktivít s cieľom zbierať dôkazné materiály stíhania trestných činov alebo vymáhať občianskoprávne nároky.

 

2.4 Opodstatnený záujem prevádzkovateľa údajov alebo tretích osôb (čl. 6 ods. 1 f GDPR)

Okrem toho môžeme využiť vaše osobné údaje na základe zváženia záujmov
v prípade ochrany opodstatneného záujmu našej firmy alebo tretích osôb na nasledujúce účely:

 • na reklamu alebo prieskum trhu, pokiaľ ste nevzniesli odpor voči využívaniu vašich údajov na tieto účely,
 • na získanie informácií a výmenu údajov s informačnými agentúrami, pokiaľ sa domnievame, že je to nevyhnutné,
 • na obmedzené uchovávanie vašich údajov, pokiaľ ich vymazanie nie je
  z dôvodu zvláštneho druhu uchovania možné alebo je možné len pri nepomerne vysokých nákladoch,
 • na porovnanie s európskymi a medzinárodnými protiteroristickými zoznamami, pokiaľ to presahuje zákonné záväzky,
 • na ďalší rozvoj služieb a výrobkov a existujúcich systémov a procesov,
 • na zaručenie a ochranu nášho firemného práva prostredníctvom vyvinutia príslušnej činnosti (napr. monitoring).

 

2.5 Právo na vznesenie sťažnosti k dozornému orgánu

Kedykoľvek máte právo vzniesť odpor voči spracúvaniu osobných údajov na základe právnych predpisov. Pokiaľ chcete podať odpor proti využívaniu vašich osobných údajov pre reklamné účely nebo pokiaľ chcete svoj súhlas stiahnuť, musíte kontaktovať nášho zmocnenca na ochranu osobných údajov alebo TEEKANNE GmbH. Vaše údaje potom nebudú spracúvané pre účely, ktoré existovali ešte pred podaním odporu alebo stiahnutím súhlasu. Týka sa to tiež na tomto predpise založeného profilovania v zmysle čl. 4 č. 4 GDPR. Zhoda spracúvania údajov so zákonom do okamžiku podania odporu alebo stiahnutia zostáva nenarušená. Po podaní odporu ohľadom spracúvania osobných údajov pre reklamné účely alebo stiahnutia súhlasu sme povinní, podľa predpisov o ochrane údajov a v súlade
s pokynmi nemeckých úradov dozerajúcich na spracúvanie osobných údajov, na zaregistrovanie požadovaných údajov (meno, priezvisko, adresa bydliska, mailová adresa) na našom internom zozname adries zablokovaných pre reklamné účely
a trvalo ju pre tento účel zablokovať (čl. 21 ods. 3, čl. 17 ods. 3 b, čl. 6 ods. 1
c GDPR). Týmto spôsobom je zaručené dodržanie všetkého stiahnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre reklamné účely alebo stiahnutie vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Okrem toho vám v súlade s právnymi predpismi prináležia nasledujúce práva:

 • právo na prístup k údajom v súlade s čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu údajov v súlade s čl. 16 GDPR,
 • právo na vymazanie údajov v súlade s čl. 17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania údajov v súlade s čl. 18 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov v súlade s čl. 20 GDPR.

V prípade potreby je nutné kontaktovať nášho zmocnenca na ochranu osobných údajov na vyššie uvedenej kontaktnej adrese (viď kontaktné údaje v bode 1).

Okrem toho vám prináleží právo na vznesenie sťažnosti (čl. 77 GDPR) k príslušnému dozornému orgánu. Pre nás príslušným dozorným orgánom je:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

 

3.Čo patrí medzi povinné informácie alebo povinné polia?

Pokiaľ sú počas zhromažďovania uvedených údajov polia zadávania údajov označené ako povinné polia a/alebo sú označené hviezdičkou (*), je sprístupnenie týchto údajov povinné, v súlade s predpismi alebo zmluvou. Tieto údaje môžeme tiež potrebovať na uzatvorenie zmluvy, realizáciu objednanej služby alebo uvedeného cieľa. Uvedenie údajov v povinných poliach závisí na vás. Nesprístupnenie týchto údajov môže viesť k tomu, že zmluva alebo objednaná služba nami nebudú realizované, alebo nebude dosiahnutý uvedený cieľ.

 

4.Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Pokiaľ je to požadované, spracúvame vaše osobné údaje po dobu trvania našich obchodných vzťahov. Okrem toho podliehame rôznym záväzkom spojeným
s uchovávaním alebo dokumentáciou, ktoré vyplývajú napr. z obchodného kódexu (skratka z nem. HGB) a daňového poriadku (skratka z nem. AO). Uvedené obdobia uchovávania údajov alebo dokumentácie predstavujú až desať rokov po skončení obchodného vzťahu alebo právnych vzťahov pred uzatvorením zmluvy.

Konečné obdobie uchovávania údajov tiež vyplýva zo zákonných premlčacích lehôt, ktoré napríklad v súlade s §§ 195 a nasledujúcimi nemeckého občianskeho zákonníka (skratka z nem. BGB) predstavuje spravidla tri roky, ale v určitých prípadoch môže tiež stanoviť tridsať rokov.

Uvedené obdobia uchovávania môžu podľahnúť príslušnému predĺženiu, pokiaľ
v jednotlivých prípadoch, zvlášť, keď sú údaje spracúvané na rôzne účely, platia dlhšie zákonné alebo zo zmluvy vyplývajúce obdobia uchovávania.

 

5.Kontakt/Otázky

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii.

Vaše údaje spracúvame kvôli poskytnutiu odpovede na otázky týkajúce sa výrobku alebo obsluhy. Uvedenie adresných a telekomunikačných údajov označených ako povinné údaje je pritom požadované pre účely vypracovania a poskytnutia odpovede na vašu otázku. Bez týchto údajov by sme neboli schopní s vami uzavrieť zmluvu alebo vyriešiť vaše záležitosti.

Dobrovoľné uvedenie doplňujúcich údajov nám uľahčí spracúvanie vašej otázky. Údaje z vašej otázky zásadne uchovávame po poskytnutí odpovede na otázku šesť rokov, pokiaľ ide o obchodnú alebo služobnú korešpondenciu (§ 257 ods. 4 HGB, čl. 6 ods. 1 c GDPR).

 

6.Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame

Spravidla spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 • osobné údaje (meno, priezvisko, profesia/odbor a obdobné údaje)
 • kontaktné údaje (adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a obdobné údaje)
 • história dodávateľa

Prípadne spracúvame osobné údaje z verejných zdrojov (napr. internet, médiá, tlač, obchodný register a register spolkov), a pokiaľ je to nevyhnutné pre nami poskytované služby, tak osobné údaje, ktoré sme v súlade so zákonom dostali od tretích osôb (napr. adresáre, informačné agentúry).

Webové stránky T TEEKANNE obsahujú odkazy na iné webové stránky. TEEKANNE nie je zodpovedná a nenesie zodpovednosť za ochranu osobných údajov a/alebo obsah týchto webových stránok.

 

7.Spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú odovzdávané vo vnútri našej spoločnosti do oddelení, ktoré potrebujú tieto údaje na realizáciu povinností vyplývajúcich zo zmluvy a predpisov alebo na dosiahnutie našich opodstatnených záujmov.

Okrem toho môžu vaše údaje dostať nasledujúce inštitúcie:

 • nami zamestnané spracovávajúce subjekty (čl. 28 GDPR), predovšetkým
  v oblasti IT služieb, logistických služieb, dodávatelia, externé dátové centrá, controlling, audítori, úverové inštitúcie, kuriéri a logistické firmy,
 • úrady a verejné inštitúcie v prípade zákonných alebo úradných povinností, voči ktorým sme povinní poskytovať informácie, hlásenia alebo sprístupňovať údaje alebo tiež pokiaľ odovzdanie údajov je vo verejnom záujme,
 • úrady a inštitúcie v rámci cieľov uvedených v bode 2.4 (napr. úrady, informačné agentúry, inkaso, právni zástupcovia, súdy, súdni znalci, spoločnosti patriace do koncernu a grémia, kontrolné inštancie, faktoringové firmy),
 • ostatné inštitúcie, voči ktorým bol poskytnutý súhlas so spracúvaním údajov (napr. obchodní zástupcovia alebo obchodní partneri).

 

8.Automatizované rozhodovanie v individuálnych prípadoch (vrátane profilovania)

Automatizované rozhodovanie v súlade s čl. 22 GDPR je nami využívané výhradne
v kontexte kontroly bonity. Pokiaľ v individuálnych spôsoboch využívame iné automatizované rozhodovacie procesy, budeme o tom informovať zvlášť, pokiaľ to bude požadované zákonom.

 

Kontrola bonity

S cieľom kontrolovať adresy a bonity firma TEEKANNE GmbH overuje u RatePAY GmbH kontaktné údaje a údaje o bonite, vrátane takých údajov, ktoré boli stanovené na základe matematicko-štatistických výpočtov (tzv. scoring). RatePAY GmbH so sídlom na adrese: Franklinstraße 28-29, 10587 Berlín (ďalej uvádzaná ako RatePAY) svojim on-line maloobchodníkom zaisťuje okrem iného typy platieb, faktúry, splátkové platby, platobné príkazy a zálohy. Ďalšie informácie o RatePAY sa nachádzajú na webových stránkach: https://www.ratepay.com/.

 

9.Bezpečnosť údajov

Činíme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili vaše osobné údaje pred náhodnou alebo cielenou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb a s cieľom zaistiť ochranu vašich práv a zhodu
s platnými predpismi o ochrane osobných údajov EÚ a Spolkovej republiky Nemecko. Prijaté opatrenia majú za účel zaručiť dôvernosť a integritu vašich údajov a zaistiť dostupnosť a odolnosť systémov a služieb počas spracúvania vašich údajov v dlhom časovom období. Tiež by mali rýchlo obnoviť dostupnosť údajov a prístup k nim
v prípade fyzického alebo technického incidentu. Naše bezpečnostné opatrenia zahŕňajú tiež šifrovanie vašich údajov. Všetky informácie, ktoré zadávate on-line, sú technicky šifrované a až potom odosielané. To znamená, že tieto informácie nemôžu byť nikdy prezerané neoprávnenými tretími osobami. Naše spracúvanie údajov
a naše bezpečnostné opatrenia sú neustále vylepšované v súlade s technologickým rozvojom. Zamestnanci TEEKANNE GmbH sú alebo budú písomne zaviazaní zachovávať dôvernosť a dodržiavať požiadavky na ochranu osobných údajov GDPR.

 

10.Aktualizácia vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je nepravidelne prispôsobované faktickým okolnostiam a právnej situácii. Aktualizácia môže zahŕňať tiež zmenu účelu.

 


C. Informácie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov o prácu podľa. čl. 13, 14, 21 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Osoby navštevujúce naše webové stránky očakávajú nielen vysokú kvalitu našich produktov, ale tiež vysokú kvalitu spracúvania ich osobných údajov. Z tohto dôvodu spracúvame osobné údaje v súlade s ustanoveniami predpisov GDPR a národnými predpismi o ochrane osobných údajov, a to iba, pokiaľ to umožňuje právny predpis alebo po získaní súhlasu na to od zainteresovaných osôb. Osobné údaje sú údaje, na ktorých základe identifikujeme príslušnú osobu alebo na ktorých základe je možné príslušnú osobu identifikovať.

 

1.Prevádzkovateľ a zmocnenec na ochranu osobných údajov
Za zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov zodpovedá:

TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120
5020 Salzburg
E-Mail: office@teekanne.at

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany údajov alebo bezpečnosti údajov môžete kontaktovať nášho zmocnenca na ochranu osobných údajov:

Pan Bernd Fuhlert
@-yet GmbH
Schloß Eicherhof
42799 Leichlingen
E-Mail: datenschutz@teekanne.de

Záleží nám na tom, aby sa zainteresovaná osoba kedykoľvek mohla z nižšie uvedených informácií dozvedieť, aké osobné údaje sú zhromažďované
a spracúvané počas návštevy na našich webových stránkach.

 

2.Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov & právo na stiahnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanovením GDPR, národným zákonom o ochrane osobných údajov (skratka z nem. BDSG) a inými podstatnými predpismi o ochrane osobných údajov. Spracúvanie a využívanie jednotlivých údajov závisí na dohodnutej alebo zadanej službe. Ďalšie podrobnosti a doplnenia týkajúce sa účelu spracúvania možno nájsť v zmluvách, ktoré s nami boli uzatvorené, formulároch, vyhláseniach o zhode a iných sprístupnených informáciách (napr. na webových stránkach alebo v obchodných podmienkach).

 

2.1 Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili, platí ako právny základ pre spracúvanie údajov.

 

2.2 Realizácia povinností vyplývajúcich zo zmluvy (čl. 6 ods. 1 b GDPR)

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom realizovať naše zmluvy uzatvorené s vami, teda predovšetkým s cieľom pripraviť a realizovať zákazky. Okrem toho sú vaše osobné údaje spracúvané na realizáciu aktivít a činností v rámci vzťahov pred uzatvorením zmluvy.

 

2.3 Splnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 c GDPR)

Spracúvame vaše osobné údaje, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie právnych povinností. Právne povinnosti existujú napr. vo vzťahu k

 • porovnaniu s európskymi a medzinárodnými protiteroristickými zoznamami,
 • splneniu kontrolných a oznamovacích povinností v súladu s daňovou legislatívou,
 • archivácii údajov kvôli ochrane a bezpečnosti údajov,
 • kontrolám vykonávaným finančnými a inými úradmi.

Okrem toho sa môže ukázať byť zverejnenie osobných údajov nevyhnutné v rámci úradných alebo súdnych aktivít s cieľom zbierať dôkazné materiály stíhania trestných činov alebo vymáhať občianskoprávne nároky.

 

2.4 Opodstatnený záujem prevádzkovateľa údajov alebo tretích osôb (čl. 6 ods. 1 f GDPR)

Okrem toho môžeme využiť vaše osobné údaje na základe zváženia záujmov
v prípade ochrany opodstatneného záujmu našej firmy alebo tretích osôb na nasledujúce účely:

 • na reklamu alebo prieskum trhu, pokiaľ ste nevzniesli odpor voči využívaniu vašich údajov na tieto účely,
 • na získanie informácií a výmenu údajov s informačnými agentúrami, pokiaľ sa domnievame, že je to nevyhnutné,
 • na obmedzené uchovávanie vašich údajov, pokiaľ ich vymazanie nie je
  z dôvodu zvláštneho druhu uchovania možné alebo je možné len pri nepomerne vysokých nákladoch,
 • na porovnanie s európskymi a medzinárodnými protiteroristickými zoznamami, pokiaľ to presahuje zákonné záväzky,
 • na ďalší rozvoj služieb a výrobkov a existujúcich systémov a procesov,
 • na zaručenie a ochranu nášho firemného práva prostredníctvom vyvinutia príslušnej činnosti (napr. monitoring).

 

2.5 Právo na vznesenie sťažnosti k dozornému orgánu

Kedykoľvek máte právo vzniesť odpor voči spracúvaniu osobných údajov na základe právnych predpisov. Pokiaľ chcete podať odpor proti využívaniu vašich osobných údajov pre reklamné účely nebo pokiaľ chcete svoj súhlas stiahnuť, musíte kontaktovať nášho zmocnenca na ochranu osobných údajov alebo TEEKANNE GmbH. Vaše údaje potom nebudú spracúvané pre účely, ktoré existovali ešte pred podaním odporu alebo stiahnutím súhlasu. Týka sa to tiež na tomto predpise založeného profilovania v zmysle čl. 4 č. 4 GDPR. Zhoda spracúvania údajov so zákonom do okamžiku podania odporu alebo stiahnutia zostáva nenarušená. Po podaní odporu ohľadom spracúvania osobných údajov pre reklamné účely alebo stiahnutia súhlasu sme povinní, podľa predpisov o ochrane údajov a v súlade
s pokynmi nemeckých úradov dozerajúcich na spracúvanie osobných údajov, na zaregistrovanie požadovaných údajov (meno, priezvisko, adresa bydliska, mailová adresa) na našom internom zozname adries zablokovaných pre reklamné účely
a trvalo ju pre tento účel zablokovať (čl. 21 ods. 3, čl. 17 ods. 3 b, čl. 6 ods. 1
c GDPR). Týmto spôsobom je zaručené dodržanie všetkého stiahnutia súhlasu
so spracúvaním osobných údajov pre reklamné účely alebo stiahnutie vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Okrem toho vám v súlade s právnymi predpismi prináležia nasledujúce práva:

 • právo na prístup k údajom v súlade s čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu údajov v súlade s čl. 16 GDPR,
 • právo na vymazanie údajov v súlade s čl. 17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania údajov v súlade s čl. 18 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov v súlade s čl. 20 GDPR.

V prípade potreby je nutné kontaktovať nášho zmocnenca na ochranu osobných údajov na vyššie uvedenej kontaktnej adrese (viď kontaktné údaje v bode 1).

Okrem toho vám prináleží právo na vznesenie sťažnosti (čl. 77 GDPR) k príslušnému dozornému orgánu. Pre nás príslušným dozorným orgánom je:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien

Telefón: +43152152-0

E-Mail: dsb@dsb.gv.at

 

3.Čo patrí medzi povinné informácie alebo povinné polia?

Pokiaľ sú počas zhromažďovania uvedených údajov polia zadávania údajov označené ako povinné polia a/alebo sú označené hviezdičkou (*), je sprístupnenie týchto údajov povinné, v súlade s predpismi alebo zmluvou. Tieto údaje môžeme tiež potrebovať na uzatvorenie zmluvy, realizáciu objednanej služby alebo uvedeného cieľa. Uvedenie údajov v povinných poliach závisí na vás. Nesprístupnenie týchto údajov môže viesť k tomu, že zmluva alebo objednaná služba nami nebudú realizované, alebo nebude dosiahnutý uvedený cieľ.

 

4.Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

V súlade s právnymi predpismi v okamžiku uzatvorenia pracovnej zmluvy medzi prevádzkovateľom údajov a uchádzačom, budú odovzdané údaje uchovávané pre účely realizácie pracovného vzťahu.

Pokiaľ prevádzkovateľ údajov nepodpíše s uchádzačom pracovnú zmluvu, budú doklady uchádzača automaticky vymazané šesť mesiacov po odovzdaní rozhodnutia o odmietnutí, pokiaľ vymazanie údajov nenarušuje opodstatnený záujem prevádzkovateľa údajov. Opodstatnený záujem v tomto zmysle je napr. dôkaznú povinnosť v riadení v súlade so všeobecným zákonom o rovnom prístupe (skratka z nem. AGG).

 

5.Kontakt/Otázky

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii.

Vaše údaje spracúvame kvôli poskytnutiu odpovede na otázky týkajúce sa výrobku alebo obsluhy. Uvedenie adresných a telekomunikačných údajov označených ako povinné údaje je pritom požadované pre účely vypracovania a poskytnutia odpovede na vašu otázku. Bez týchto údajov by sme neboli schopní s vami uzavrieť zmluvu alebo vyriešiť vaše záležitosti.

Dobrovoľné uvedenie doplňujúcich údajov nám uľahčí spracúvanie vašej otázky. Údaje z vašej otázky zásadne uchovávame po poskytnutí odpovede na otázku šesť rokov, pokiaľ ide o obchodnú alebo služobnú korešpondenciu (§ 257 ods. 4 HGB, čl. 6 ods. 1 c GDPR).

 

6.Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame

Spravidla spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 • osobné údaje (priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, občianstvo, rodinný stav, profesia/odbor a obdobné údaje)
 • kontaktné údaje (adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a obdobné údaje)
 • všetky dokumenty na výberové konanie (ako je napr. životopis, potvrdenie
  a referencie)

Prípadne spracúvame osobné údaje z verejných zdrojov (napr. Internet, média, tlač, obchodný register a register spolkov).

 

7.Spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú odovzdávané vo vnútri našej spoločnosti do oddelení, ktoré potrebujú tieto údaje na realizáciu povinností vyplývajúcich zo zmluvy a predpisov alebo na dosiahnutie našich opodstatnených záujmov.

Okrem toho môžu vaše údaje dostať nasledujúce inštitúcie:

 • nami zamestnané spracovávajúce subjekty (čl. 28 GDPR), predovšetkým
  v oblasti IT služieb, logistických služieb, dodávatelia, externé dátové centrá, controlling, audítori, úverové inštitúcie, kuriéri a logistické firmy,
 • úrady a verejné inštitúcie v prípade zákonných alebo úradných povinností, voči ktorým sme povinní poskytovať informácie, hlásenia alebo sprístupňovať údaje alebo tiež pokiaľ odovzdanie údajov je vo verejnom záujme,
 • úrady a inštitúcie v rámci cieľov uvedených v bode 2.4 (napr. úrady, informačné agentúry, inkaso, právni zástupcovia, súdy, súdni znalci, spoločnosti patriace do koncernu a grémia, kontrolné inštancie, faktoringové firmy),
 • ostatné inštitúcie, voči ktorým bol poskytnutý súhlas so spracúvaním údajov (napr. obchodní zástupcovia alebo obchodní partneri).

 

8.Automatizované rozhodovanie v individuálnych prípadoch (vrátane profilovania)

Automatizované rozhodovanie v súlade s čl. 22 GDPR je nami využívané výhradne
v kontexte kontroly bonity. Pokiaľ v individuálnych spôsoboch využívame iné automatizované rozhodovacie procesy, budeme o tom informovať zvlášť, pokiaľ to bude požadované zákonom.

 

9.Bezpečnosť údajov

Činíme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili vaše osobné údaje pred náhodnou alebo cielenou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb a s cieľom zaistiť ochranu vašich práv a zhodu
s platnými predpismi o ochrane osobných údajov EÚ a Spolkovej republiky Nemecko. Prijaté opatrenia majú za účel zaručiť dôvernosť a integritu vašich údajov a zaistiť dostupnosť a odolnosť systémov a služieb počas spracúvania vašich údajov v dlhom časovom období. Tiež by mali rýchlo obnoviť dostupnosť údajov a prístup k nim
v prípade fyzického alebo technického incidentu. Naše bezpečnostné opatrenia zahŕňajú tiež šifrovanie vašich údajov. Všetky informácie, ktoré zadávate on-line, sú technicky šifrované a až potom odosielané. To znamená, že tieto informácie nemôžu byť nikdy prezerané neoprávnenými tretími osobami. Naše spracúvanie údajov
a naše bezpečnostné opatrenia sú neustále vylepšované v súlade s technologickým rozvojom. Zamestnanci TEEKANNE GmbH sú alebo budú písomne zaviazaní zachovávať dôvernosť a dodržiavať požiadavky na ochranu osobných údajov GDPR.

 

10.Aktualizovanie vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je nepravidelne prispôsobované faktickým okolnostiam a právnej situácii. Aktualizácia môže zahŕňať tiež zmenu účelu.

 

Stav k decembru 2019.

© 2019 TEEKANNE GmbH

Datenschutz Download

Používanie cookies

Súhlasím s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku webových stránok (povinné súbory cookies), ktoré ponúkajú produkty a služby, ktoré zodpovedajú našim hlavným záujmom a umožňujú zhromažďovanie štatistík (súbory cookies súvisiace s výkonom) a prístup k prispôsobeným produktom a službám na webových stránkach (marketingové cookies). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak s tým nesúhlasíte, obmedzíme sa na základné súbory cookies a obsah Vám bude prispôsobený. Viac informácií nájdete tu. Nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť otvorením „Nastavenia súborov cookies“ v hornej časti stránky.

Nastavenia Potvrdiť
Cookie Settings
Povinné súbory cookie
Súbory cookie súvisiace s výkonom
Marketingové súbory cookie
Povinné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky a v našich systémoch ich nie je možné deaktivovať. Zvyčajne sa nastavujú iba ako reakcia na vašu činnosť na stránke, ako žiadosť o poskytnutie služieb, napríklad nastavenie vašich osobných preferencií, registrácia alebo vyplnenie formulárov. Umožňujú manipuláciu s funkciou nákupného košíka a platobným procesom a pomáhajú pri riešení bezpečnostných problémov, ako aj pri dodržiavaní právnych predpisov. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby tieto súbory cookie blokoval alebo vás na ne upozornil. Niektoré časti webu však nemusia fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať využitie webovej stránky, aby sme mohli merať a zlepšovať jej výkonnosť. V niektorých prípadoch môžu tieto súbory cookie zvýšiť rýchlosť, akou spracujeme vaše požiadavky, a pomôcť si zapamätať vami zvolené nastavenia stránky. Ak tieto súbory cookie odmietnete, môže to mať za následok odporúčania, ktoré sú nesprávne prispôsobené vám, alebo môže stránka reagovať pomaly.

Marketingové súbory cookie

Tieto súbory cookie môžu byť umiestnené na našom webe našimi reklamnými partnermi. Tieto spoločnosti ich môžu použiť na vytvorenie profilu vašich záujmov a zobrazenie relevantnej reklamy na iných webových stránkach. Pracujú pomocou jednoznačnej identifikácie vášho prehliadača a zariadenia. Odmietnutím týchto súborov cookie sa vám môžu zobrazovať reklamy, ktoré pre vás nie sú relevantné, alebo môžete mať problémy so zdieľaním obsahu na sociálnych sieťach ako Facebook a Twitter. If Prijatím marketingových súborov cookie automaticky prijímate aj súbory cookie súvisiace s výkonom, ktorých údaje sú na účely marketingu nevyhnutné. Ak prijmete marketingové súbory cookie, automaticky prijímate aj sledovacie súbory cookie.

Uložiť nastavenia